Facebook
ПГСС Сергей Румянцев
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Професия ФЕРМЕР

Високите стандарти при производство на растителна и животинска продукция.

Основна задача в обучението по специалност ФЕРМЕР е кадрите да придобият умения за:

  • Работа със земеделска техника
  • Внедряване на модерните технологии в растениевъдството и животновъдството
  • Реализиране на продукцията чрез прилагане на маркетингови средства и техники
  • Организиране и управление на ферми

За учениците от дневна форма на обучение по спецоалност ФЕРМЕР се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:

  • за категория "Т" - след завършен ХІ клас
  • за категория "В" - след завършен ХІІ клас
  • за категория "Твк" - след завършен ХІІ клас

Завършилите успешно курса на обучение получават:

  • средно образование
  • втора степен на професионална квалификация по професията "Фермер"
  • право да кандидатстват във всички ВУЗ

 

Професия ФЕРМЕР - Изображение 1