ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Занимания по интереси 2018/2019

В Професионална гимназия по селско стопанство "Сергей Румянцев" - град Луковит стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. На работна среща, провела се на 16.01.2019 г., всички педагогически специалисти бяха запознати с ПМС 289/12.12.18г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности. В ПГСС "Сергей Румянцев се сформираха осем клуба в различни направления половината от таях са в STEM направления.

1. Клуб «Млад предприемач», с ръководител: Преслава Христова Николова, учител по право, икономика и греография и икономика;
2. Клуб «Туризъм и алпинизъм», с ръководител: Биляна Стилянова Михайлова - Христова –учител по «Физическо възпитание и спорт;
3. Клуб «Традиции, ритуали, култура и образование», с ръководител Антоанета Георгиева Нечева – главен учител по Български език и литература;
4. Клуб «Млад фермер» с ръководител: Нина Любенова Няголова – ст. учител по Растениевъдство;
5. Клуб «Психология и превенция на зависимостите» с ръководител: Емилия Михайлова Луканова – учител Философски цикъл
6. Клуб «Езиков свят» с ръководител: Весела Кирилова Василева - Стоева – учител по Английски език
7. Клуб «Млад фотограф» с ръководител: Диана Йотова Петкова – ст. учител Икономически дисциплини
8. Клуб «Екоклуб здраве» с ръководител: Диляна Дакова Цанова – ст. учител Биология и ЗО