ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

НП "Заедно в искуствата и спорта"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

 

1.НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА
Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не
само в образователния процес, но и в социален аспект.
Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за
стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за
развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в
училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство,
отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност
оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и
самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат
за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.
2.ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието,
обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
2.1. Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно
взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства,
насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни
спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и
театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите
и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
2
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и
театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за
здравословен начин на живот