ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Професия Агроекология

ПРОФЕСИЯ „АГРОЕКОЛОГ“

СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОЕКОЛОГИЯ“

 

 • Степен на професионална квалификация: ТРЕТА
 • Минимално входящо образователно и квалификационно равнище: Завършен VII клас
 • 5-годишен курс на обучение.
 • Професионална реализация:
 • специалисти в държавни и частни фирми по използването на земните ресурси – почви, вода, животни и растения;
 • специалисти в общински и областни служби „Съвети  в земеделието”;
 • производители на биологична продукция;
 • производители и преработватели на биомаса.

 

За учениците от дневна форма на обучение по професия Агроеколог се провежда изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС:

 • за категория "Ткт" - след завършен ХІ клас
 • за категория "В" - след завършен ХІІ клас
 • за категория "Твк" – работа с прикачена земеделска техника - след завършен ХІІ клас
 • за категория "Твк - З" работа със самоходна техника /зърнокомбайн/ - след завършен ХІІ клас

 

Завършилите успешно курса на обучение получават:

 • средно образование
 • трета степен на професионална квалификация по професията "Агроеколог"
 • право да кандидатстват във всички ВУЗ