ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Икономист - информатик с ИИЧЕ

ПРОФЕСИЯ „ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК“

СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“

  

            Това е актуална специалност, която отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса. Включва запознаване със спецификата на икономическите приложения на информатиката и информационните технологии, както и усвояване на спецификата на английския език в подобна област. Икономист-информатиците са подготвени да прилагат новите софтуерни технологии в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията и други. Специалността дава знания за разработването на информационни системи за бизнес приложения, основани на авангардни софтуерни и хардуерни решения: системен анализ, средства и технологии за изграждане на фирмени Web сайтове, моделиране и решаване на бизнес задачи, администриране на клиент/сървър бази от данни, информационна сигурност.

 

Ключови компетенции:

 • Работи отлично с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременни технологии за изпълнение на икономически задачи;
 • Познава и прилага правилата за работа с всички устройства от конфигурацията на една компютърна система;
 • Инсталира и администрира необходимия приложен и системен софтуер;
 • Използва приложен софтуер за въвеждане, обработка, съхраняване и извеждане на различни форми и отчети, справки и сведения;
 • Работи с интернет, уеб технологии, графични пакети програми;
 • Познава стопанското устройство на страната, съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • Познава и прилага правните норми в работата на предприятието, правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • Умее да работи в екип.

 

Завършилият курса на обучение  може да заема следните длъжности:

 • Аналитичен специалист по програмно осигуряване на компютърни системи;
 • Банков служител-въвеждане на данни;
 • Оператор-въвеждане на данни;
 • Специалист с контролни функции, човешки ресурси;
 • Специалист по снабдяване и пласмент;
 • Мениджър екип;
 • Специалист с контролни функции, деловодство и архив;
 • Специалист по маркетинг.

Образуване на бал за кандидатстване
– съгласно Наредба №10 / 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – раздел ІІІ чл.57

 1. Удвоени точки от теста по български език и литература;
 2. Удвоени точки от теста по математика;
 3. Точките от оценката по български език и литература в седми клас;
 4. Точките от оценката по информационни технологии в седми клас.