ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Икономист с ИИЧЕ

ПРОФЕСИЯ „ИКОНОМИСТ“

СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“

 

ДНЕВНА форма на обучение - прием след  завършен 7-ми клас 

     Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които:

  • имат компетенции за успешен бизнес във всички сектори на икономиката;
  • познават европейските правила за инвестиране и финансиране;
  • познават маркетинговия инструментариум на фирмите;
  • прилагат лостовете на финансовата политика;
  • владеенето на чужд език им дава предимство при кандидатстване за работа, разработване и реализиране на проекти по структурните европейски фондове и програми.

 

 Срока на обучение на учениците, приети след VІІ клас е 5 години.

 

  Пълният курс на обучение  дава възможност за:

  • Придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование и явяване на държавни квалификационни изпити по теория и практика  на професията;

 

    След успешно завършен ХІІ клас и успешно положени държавни зрелостни и квалификационни изпити завършилите придобиват:

  • средно  образование, удостоверява се с диплома за средно образование;
  • Трета степен професионална  квалификация, професия „Икономист“, удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.