ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Професия Монтьор на ССТ

ПРОФЕСИЯ „МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО”

 

Продължителност и условия за прием по специалността

 • дневна форма на обучение с прием след завършен VІІ клас,
 • 5-годишен курс на обучение.

Обучението за тази професия е насочено към създаване на висококвалифицирани специалисти в областта "Механизация на селското стопанство". Завършилите този курс на обучение получават добри познания за развитие на собствен бизнес и могат :

 • да планират и организират техническо поддържане на машинно-тракторен парк;
 • да се реализират като монтьори на двигатели с вътрешно горене - управляват и ремонтират автомобили, трактори, комбайни и друга земеделска техника;
 • извършват всички механизирани операции при производство на селскостопанска продукция.

За учениците от тази специалност се провежда изпит за придобиване правоспособност за водач на МПС :

 • за категория "Ткт" - след завършен ХІ клас,
 • за категория "В" - след завършен ХІІ клас,
 • за категория "Твк" - след Завършен ХІІ клас.

Завършилите успешно курса на обучение получават:

 • средно образование
 • втора степен на професионална квалификация по специалността "Механизация на селското стопанство"
 • право да кандидатстват във ВУЗ