ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Нормативни документи

Стратегия за развитие на училището, може да видите ---> ТУК

 

Годишен план на училището, може да видите ---> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за пропускателния режим в училище, може да видите ---> ТУК

 

План за квалификационна дейност на ПГСС, може да видите ---> ТУК

 

Програма за уязвими деца, може да видите ---> ТУК

 

Училищни учебни планове, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за дейността на училището, може да видите ---> ТУК

 

План за действие за БДП ---> ТУК

 

Мерки за повишаване качеството на образованието, може да видите ---> ТУК

 

Програма за превенция на ранно напускане на училище, може да видите ---> ТУК

 

План за подкрепа на личностното развитие на ученика в ПГСС, може да видите ---> ТУК

 

План за дейността на главния учител, може да видите ---> ТУК

 

План на методическо обединение, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за вътрешния трудов ред, може да видите ---> ТУК

 

Спортен календар за 2020/2021г., може да видите ---> ТУК

 

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд ---> ТУК

 

План за противодействие на училищния тормоз ---> ТУК

 

Училищен бюджет от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.----->ТУК

 

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние --->ТУК

 

12 идеи за родители в ковид обстановка-----ТУК

 

 

 

 

Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции" (Приложение 1 - Карта на услугите, Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги, Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации), може да видите ---> ТУК