ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Нормативни документи

Стратегия за развитие на училището, може да видите ---> ТУК

 

Годишен план на училището, може да видите ---> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за пропускателния режим в училище, може да видите ---> ТУК

 

План за квалификационна дейност на ПГСС, може да видите ---> ТУК

 

Програма за уязвими деца, може да видите ---> ТУК

 

Училищни учебни планове:

8 клас,  може да видите ---> ТУК;

9 клас,  може да видите ---> ТУК;

10 клас,  може да видите ---> ТУК;

11 клас,  може да видите ---> ТУК;

12 клас,  може да видите ---> ТУК.

 

Правилник за дейността на училището, може да видите ---> ТУК

 

План за действие за БДП ---> ТУК

 

Мерки за повишаване качеството на образованието, може да видите ---> ТУК

 

Програма за превенция на ранно напускане на училище, може да видите ---> ТУК

 

План за подкрепа на личностното развитие на ученика в ПГСС, може да видите ---> ТУК

 

План на методическите обединения, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за вътрешния трудов ред, може да видите ---> ТУК

 

Спортен календар за 2021/2022г., може да видите ---> ТУК

 

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 ----> ТУК

 

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд ---> ТУК

 

План за противодействие на училищния тормоз ---> ТУК

 

Училищен бюджет от 01.01.2020г. до 31.12.2020г.----->ТУК

 

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние --->ТУК

 

Правила за подаване и съхранение на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК ---->ТУК

 

12 идеи за родители в ковид обстановка-----ТУК

  

Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции":

Приложение 1 - Карта на услугите, може да видите ---> ТУК

Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги може да видите ---> ТУК

Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации, може да видите ---> ТУК

КТД Образование -----> ТУК

КТД Община Луковит --->ТУК

Анекс към КТД /31.03.2022/ ---->ТУК

Анекс към КТД /20.07.22/ ----->ТУК