ПГСС "Сергей Румянцев"

Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Основно меню

 Доверете се на най-добрите преподаватели в град Луковит, за да получите качествена гимназиална и професионална подготовка.

ПГСС Сергей Румянцев е Професионална гимназия по селско стопанство в град Луковит. 

Ние извършваме прием на ученици след завършен 7 клас, като обучението протича в една учебна смяна. 

Предлагаме обучение в професии:

  • "Икономист - информатик" с интензивно изучаване на английски език;
  • "Агроеколог";
  • "Моделиер-технолог на облеклото";
  • "Техник на селскостопанска техника".

 

      

Актуални новини
Икономист с ИИЧЕ
Икономист с ИИЧЕ - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
ПРОФЕСИЯ „ИКОНОМИСТ“ СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“   ДНЕВНА форма на обучение - прием след  завършен 7-ми клас       Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които: имат компетенции за успешен бизнес във ...
Агроеколог
Агроеколог - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
ПРОФЕСИЯ „АГРОЕКОЛОГ“ СПЕЦИАЛНОСТ „АГРОЕКОЛОГИЯ“   Степен на професионална квалификация: ТРЕТА Минимално входящо образователно и квалификационно равнище: Завършен VII клас 5-годишен курс на обучение. Професионална реализация: специалисти в държавни и частни ...
Техник на ССТ
Техник на ССТ - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА“ СПЕЦИАЛНОСТ "МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО"   Продължителност и условия за прием по специалността дневна форма на обучение с прием след завършен VІІ клас, 5-годишен курс на обучение. Обучението за тази професия е ...
Моделиер-технолог на облеклото
Моделиер-технолог на облеклото - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
ПРОФЕСИЯ „МОДЕЛИЕР-ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО” СПЕЦИАЛНОСТ „КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ”    Облеклото е непосредствено свързано с човека, с неговия характер и култура, с неговия  стремеж към новото, към красивото. То отразява ...