ПГСС "Сергей Румянцев"

Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит

Основно меню

 Доверете се на най-добрите преподаватели в град Луковит, за да получите качествена гимназиална и професионална подготовка.

ПГСС Сергей Румянцев е Професионална гимназия по селско стопанство в град Луковит. 

Ние извършваме прием на ученици след завършен 7 клас, като обучението протича в една учебна смяна. 

Предлагаме обучение в професии:

  • "Икономист - информатик" с интензивно изучаване на английски език;
  • "Агроеколог";
  • "Моделиер-технолог на облеклото";
  • "Техник на селскостопанска техника".

 

      

Икономист с ИИЧЕ
Икономист с ИИЧЕ - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
ДНЕВНА форма на обучение - прием след  завършен 7-ми клас       Обучението подготвя специалисти в областта на икономиката, които: имат компетенции за успешен бизнес във всички сектори на икономиката; познават европейските правила за инвестиране и ...
Агроеколог
Агроеколог - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
Професия: АГРОЕКОЛОГ Специалност: АГРОЕКОЛОГИЯ Степен на професионална квалификация: ТРЕТА Минимално входящо образователно и квалификационно равнище: Завършен VII клас 5-годишен курс на обучение. Професионална реализация: специалисти в държавни и частни фирми по използването на земните ...
Техник на ССТ
Техник на ССТ - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
Професия ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА Продължителност и условия за прием по специалността дневна форма на обучение с прием след завършен VІІ клас, 5-годишен курс на обучение. Обучението за тази професия е насочено към създаване на висококвалифицирани специалисти в областта "Механизация ...
Моделиер-технолог на облеклото
Моделиер-технолог на облеклото - ПГСС Сергей Румянцев - Луковит
Проф. „Моделиер-технолог на облекло” спец. „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”   Облеклото е непосредствено свързано с човека, с неговия характер и култура, с неговия  стремеж към новото, към красивото. То отразява индивидуалността и ...