ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Административни услуги

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища -----> тук

 

Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием -----> тук

 

Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в  XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием -----> тук

 

Издаване на диплома за средно образование -----> тук

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.-----> тук

 

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.-----> тук

 

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити-----> тук

 

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите-----> тук

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи-----> тук

 

 

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация-----> тук

 

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация-----> тук

 

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)-----> тук

 

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)-----> тук

 

Издаване на  документ за завършен клас, етап или степен на образование ----> тук