ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Модернизиране на професионалното образование и обучение

НАПОО е партньор на Министерство на образованието и науката в изпълнението на проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“
Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Образование“ 2021 – 2027, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR001-3.001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“. Целта на проекта е адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето чрез разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение(СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии, Национални изпитни програми(НИП), учебни планове и програми, вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на Професионално образование и обучение, бизнеса и др.

Сключеното споразумение за партньорство е с продължителност 16.05.2023 г.- 31.12.2027 г.