ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Иновативни училища

Коопериране на учебни предмети от професионалната подготовка и проектно базирано обучение в ПГСС "Сергей Румянцев"

Описание на иновацията в ПГСС "Сергей Румянцев" гр. Луковит

Иновациите са в раздел "Иновативни методи на преподаване и образователна среда". Включва организиране на кооперирано провеждане на учебни практики по: "Механизация в земеделието", "Основи на растениевъдство", "Основи на животновъдство" и "Основи на земеделието" в първи гимназиален етап с ученици от 8 клас и проектно базирано-обучение във втори гимназиален етап с ученици от 11 клас по учебните предмети от професионална подготовка: "Биологично животновъдство" и "Биологично растениевъдство". По проекта ще бъдат включени две паралелки в първи гимназиален етап през учебната 2021/2022 и една паралелка във втори гимназиален етап, през учебната 2022/2023 две паралелки в първи гимназиален етап и една паралелка във втори гимназиален етап, през учебната 2023/2024 и една паралелка във втори гимназиален етап, през учебната 2024/2025 две паралелки в първи гимназиален етап през учебната 2021/2022 и една паралелка във втори гимназиален етап. Предлаганите иновации носят редица предимства като: разширяване на познанията в конкретна област чрез стимулиране на самостоятелност, повишава се качеството на образователния процес и мотивацията за учене у учениците, намаляване на процента отпаднали ученици от системата на предучилищното и училищното образование. Работата се базира на учебни проекти, които обхващат теми от учебното съдържание от няколко професионални дисциплини. Достигането на крайната цел се разбива на отделни фази. Всяка ситуация може да обхваща един или няколко учебни часа. В първи гимназиален етап обучението ще се осъществява основно чрез изнесени практики съвместно с нашите партньори които разполагат със съвременна техника, която дава възможност пълно онагледяване чрез демонстрации на производствените процеси свързани с растениевъдството, животновъдството и механизацията в селското стопанство. В контекста на 21 век и бързоразвиващите се технологии неизменно се проявява необходимостта от постоянно онагледяване на производствените процеси за по лесно и адекватно разбиране от учениците на затворения цикъл на производство в съвременните земеделски стопанства. Изхождайки от стратегията за "Устойчиво развитие" и необходимостта от запазване на природните ресурси, хуманното отношение към животните и здравословното хранене иновацията във втори гимназиален етап се насочва към биоземеделието и конкретно за прехода от конвенционално към биопроизводство. Реализирането на проекта ще се осъществява посредством екипна работа чрез която учениците задълбочават знанията си по конкретната тема и планират дейностите си съобразно набелязаната цел. Резултатите ще се измерят с анкети и с обществени прояви демонстриране на новите знания и умения на участниците.