ПГСС "Сергей Румянцев"
Професионална гимназия по селско стопанство град Луковит
Основно меню

Обява

Обява за партньорство ----> ТУК

ОБЯВА

 

ПГСС „Сергей Румянцев“  - Луковит ще кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.021 МИГ Луковит-Роман Подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.

Основната цел на операцията по подхода ВОМР по ОП НОИР е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование.

Целта на процедурата е да подобри достъпа и да повиши  качеството на училищното професионално образование в малките населени места, както и да намали броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

С реализацията на процедурата се цели повишаване на мотивацията на учениците от маргинализираните групи за включване в професионалното образование като се осигурят условия за достъп до качествено образование.

Очаквани резултати от реализиране на процедурата са създаване на условия за:

 • осигуряване на условия за достъп до качествено професионално образование, подобряване на материалните условия,
 • условия за увеличаване броя на интегрираните ученици,
 • запазване и развитие на културната идентичност
 • осигуряване на среда за преодоляване на негативни обществени нагласи.

 

В тази връзка ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит обявява процедура за избор на партньори, които биха желали да участват в изпълнението на проекта.

Кандидатите за партньори следва да посочат мотивите си във връзка със своето желание да се включат в проекта.

Предложенията следва да бъдат в следните типове дейности:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование.
 2. Провеждане на информационни кампании за включване в системата на професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи.

 

 

Дейностите трябва да са и в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, на план за действие за нейното изпълнение на община Луковит и стратегията по подхода ВОМР на МИГ Луковит-Роман.

 

Допустими партньори по ОП НОИР и одобрената стратегия за ВОМР на МИГ Луковит-Роман по настоящата процедура са:

 • професионални училища и училища с професионални паралелки на територията на МИГ Луковит-Роман;
 • общини на територията на МИГ Луковит-Роман;
 • юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ Луковит – Роман най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017г.)

 

ВАЖНО! Допустимите партньори следва да имат седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Луковит-Роман и да реализират проектите си към стратегията по подхода ВОМР на същата територия. 

В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

 

Критерии за подбор:

 • Опит в работата с уязвими групи
 • Оригиналност на предложения за дейности според допустимите типове дейности

 

Предимство ще се предоставят на кандидати с опит в дейности за интегриране в образователната система на ученици от маргинализирани групи в малките населени места.

 

Изборът на партньор ще се базира на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недискриминация на всички институции, представили своите кандидатури.

 

Краен срок за подаване на предложения: 28.09.2020г., ПГСС „Сергей Румянцев“  

е-мейл: pgss_lukovit@abv.bg